YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kultainen Rengas - Golden Ring GR Ry säännöt 29.05.2023 alkaen

1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

2. § Yhdistyksen kieli
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirjakieli on suomi.

3. § Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Suomen Kennelliiton hyväksymänä rotujärjestönä edistää kultaistennoutajien jalostusta ja käyttöä sekä rodun tunnetuksi tekemistä. Yhdistys tekee rotua ja koko kennelharrastusta koskevaa valistustyötä antamalla jalostusneuvontaa, järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, kursseja sekä muita vastaavia tapahtumia. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistys seuraa kenneltoiminnan kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, varsinkin edustamansa rodun osalta, ja tekee tarvittaessa alan kehittämistä koskevia aloitteita. Yhdistys voi jakaa palkintoja yhdistyksen toiminnassa erityisen ansioituneille jäsenille.

4. § Varojen hankinta
Varat toimintaansa yhdistys hankkii liittymis- ja jäsenmaksuilla, joiden suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Yhdistys voi järjestää kokeita, näyttelyitä, koulutuksia ja leirejä varojen hankintaan. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta, panna toimeen asianmukaisella luvalla myös rahankeräyksiä, arpajaisia ja juhlia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi hankkia varoja myös pienimuotoisella koiraharrastustarvikemyynnillä ja julkaisutoiminnalla.

5. § Yhdistyksen jäsenyys
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, pentue-, perhe-, kunnia- ja ainaisjäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut yksityinen henkilö. Perhejäsen on varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa vakituisesti asuva henkilö. Perhejäsen ei saa yhdistyksen julkaisuja. Pentuejäsen on kasvattajan kautta liittynyt uusi pennunomistaja, joka siirtyy halutessaan seuraavana vuonna varsinaiseksi jäseneksi maksaen itse jäsenmaksunsa. Uudet varsinaiset jäsenet, pentue- ja perhejäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenyys alkaa siitä, kun päätös jäseneksi ottamisesta on tehty.
Syyskokous päättää vuosittain liittymis- ja jäsenmaksuista. Liittymismaksu pitää maksaa liittyessä yhdistyksen jäseneksi ja jäsenmaksu on maksettava vuosittain.
Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä ainaisjäseneksi henkilön, joka on ollut yhdistyksen jäsenenä yhtäjaksoisesti kaksikymmentäviisi vuotta. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan henkilö kutsua täysilukuisen hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Ainais- ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Yhdistyksen jäsenet voivat perustaa rekisteröityjä alueyhdistyksiä, jotka vastaavat yhdistyksen alueellisesta toiminnasta. Alueyhdistyksen säännöt ja sääntömuutokset on hyväksytettävä Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n hallituksessa.

6. § Jäsenen eroaminen / erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, seuraavilla perusteilla

- jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan hallituksen määräämään eräpäivään mennessä
- jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien kenneltapojen vastaisesti
- jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa
- jäsen on tuomittu eläinsuojelurikoksesta tai -rikkeestä
- jäsen on tuomittu kurinpidolliseen seuraamukseen Suomen Kennelliiton eettisessä lautakunnassa
Jäsenen erottaminen hallituksen päätöksellä astuu voimaan välittömästi. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin tai jäsenmaksun palautukseen.

7. § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen - kevätkokoukseen maalis - toukokuussa - syyskokoukseen loka - joulukuussa.
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset järjestetään hallituksen päätöksellä joko lähikokouksena, hybridikokouksena (lähi- ja tietoliikenneyhteys) tai ainoastaan tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Kokouksien ajan, paikan ja kokoustavan päättää yhdistyksen hallitus. Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä ja/tai yhdistyksen internetsivuilla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouksessa on jokaisella läsnäolevalla varsinaisella, pentue-, perhe-, kunnia- ja ainaisjäsenellä äänioikeus. Alle viisitoista (15) -vuotiaalla jäsenellä ei ole äänioikeutta. Kokouksessa käsiteltävistä asioista äänestettäessä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. 

8. § Yhdistyksen ylimääräiset kokoukset
Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti hallitukselta anonut kokouksen tarkoituksen ilmoittaen. Kummassakin tapauksessa kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat. Tällainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun kirjallinen anomus on saapunut hallitukselle. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, äänestyksistä ja äänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännökset kuin varsinaisista kokouksista on määrätty.

9. § Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat
- kokouksen avaus
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi ääntenlaskijaa
- hyväksytään kokouksen esityslista
- esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tarkastuskertomus
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille
- käsitellään muut hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat taikka yhdistyslain 24 § huomioon ottaen kokouksen yksimielisesti esityslistalle hyväksymät asiat
- käsitellään jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään kuusikymmentä vuorokautta ennen kokousta
- muista kuin edellä mainituista asioista voidaan keskustella, mutta ei tehdä päätöksiä

10. § Syyskokouksessa käsiteltävät asiat
- kokouksen avaus
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi ääntenlaskijaa
- hyväksytään kokouksen esityslista
- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
- valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
- valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
- asetetaan toimikunnat ja valitaan niiden puheenjohtajat
- valitaan edustajat kenneljärjestöihin
- käsitellään muut hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat taikka yhdistyslain 24 § huomioon ottaen kokouksen yksimielisesti esityslistalle hyväksymät asiat
- käsitellään jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään kuusikymmentä vuorokautta ennen kokousta
- muista kuin edellä mainituista asioista voidaan keskustella, mutta ei tehdä päätöksiä

11. § Tilit ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

12. § Hallitus
Yhdistyksen juoksevaa hallintoa ja muita alla mainittuja asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittavat seitsemän – yhdeksän (7 – 9) muuta jäsentä, joista on erovuorossa vuosittain yksi – kolme (1 - 3) jäsentä. Kahdella ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroiset jäsenet arvalla.
Puheenjohtajaehdokkaaksi tulee ilmoittautua sähköisesti yhdistyksen sihteerille viimeistään kolme viikkoa ennen syyskokousta. Syyskokouksessa voi ilmoittautua puheenjohtajaehdokkaaksi vain siinä tapauksessa, että määräajan umpeutumiseen mennessä ehdokkaita ei ole asetettu, tai syyskokouksen alkaessa kaikki ehdokkaat ovat peruneet ehdokkuutensa. Puheenjohtajaehdokkaat julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla viimeistään 2 viikkoa ennen syyskokousta, tai kokouskutsun yhteydessä."
Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai kuolee kesken toimikauttaan, hänen tilalleen valitaan seuraavassa varsinaisessa kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevan toimikauden ajaksi. Jos hallituksen vajaus on enemmän kuin 2 henkilöä, on pidettävä ylimääräinen yleiskokous 60 vuorokauden sisällä.
Hallitus valitsee vuosittain varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja jäsensihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Varapuheenjohtaja on valittava hallituksen keskuudesta. Hallituksentoimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallitukseen kuuluvista jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen tehtävä on lakia, näitä sääntöjä sekä yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen mm.:
- hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa ja operatiivista toimintaa
- kutsua yhdistyksen kokouksiin, valmistella ja esittää kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat ja aloitteet sekä panna täytäntöön kokousten päätökset
- tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi katsomistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi
- päättää toimikuntien jäsenten hyväksymisestä
- päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta siten kuin säännöissä on määrätty
- edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta
- nimetä yhdistyksen edustajat kulloinkin kyseeseen tuleviin muihin yhdistyksiin ja järjestöihin
- päättää yhdistyksen pentuvälitysehdosta
 - voi valita yhdistykselle jalostusneuvojan/jalostusneuvojat
- päättää yhdistyksen jakamista palkinnoista

13. § Hallituksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Kutsu on esitettävä kirjallisena vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen hallitus voi halutessaan kutsua toimikuntien puheenjohtajia tai muita toimihenkilöitä hallituksen kokouksiin. Heillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

14. § Yhdistyksen nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

15. § Toimikunnat
Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä. Toimikunta voidaan asettaa kalenterivuodeksi tai määräajaksi. Puheenjohtajat esittävät toimikuntien jäsenet hallituksen hyväksyttäväksi. Toimikuntien tulee noudattaa varsinaisten kokousten ja hallituksen antamia ohjeita.

16. § Suhteet muihin järjestöihin
Yhdistys kuuluu Suomen Kennelliitto ry - Finska Kennelklubben rf:iin. Yhdistys voi kuulua jäsenenä myös muihin koti- tai ulkomaisiin kenneljärjestöihin.

17. § Sääntöjen muutokset
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna yhdistyksen seuraavalle kokoukselle. Tullakseen hyväksytyksi muutosehdotusta tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä.

18. § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa, joista vähintään toinen on kevätkokous tai syyskokous. Tullakseen hyväksytyksi, purkamispäätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3/4 annetuista äänistä. Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa viimeisen yhdistyksen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle.

19. § Muuten noudatettakoon yhdistyslakia

 

 

 

Kultainen Rengas - Golden Ring GR Ry

Vanhat säännöt 5.6.2021 alkaen - 28.05.2023 saakka

 

1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.  
 
2. § Yhdistyksen kieli  
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirjakieli on suomi.  
 
3. § Toiminnan tarkoitus  
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Suomen Kennelliiton hyväksymänä rotujärjestönä edistää kultaistennoutajien jalostusta ja käyttöä sekä rodun tunnetuksi tekemistä. Yhdistys tekee rotua ja koko kennelharrastusta koskevaa valistustyötä antamalla jalostusneuvontaa, järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, kursseja sekä muita vastaavia tapahtumia. Yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistys seuraa kenneltoiminnan kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, varsinkin edustamansa rodun osalta, ja tekee tarvittaessa alan kehittämistä koskevia aloitteita. Yhdistys voi jakaa palkintoja yhdistyksen toiminnassa erityisen ansioituneille jäsenille.  
 
4. § Varojen hankinta 
Varat toimintaansa yhdistys hankkii liittymis- ja jäsenmaksuilla, joiden suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta, panna toimeen asianmukaisella luvalla myös rahankeräyksiä, arpajaisia ja juhlia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi hankkia varoja myös pienimuotoisella koiraharrastustarvikemyynnillä ja julkaisutoiminnalla.  
 
5. § Yhdistyksen jäsenyys  

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, pentue-, perhe-, kunnia- ja ainaisjäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut yksityinen henkilö. Perhejäsen on varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa vakituisesti asuva henkilö. Perhejäsen ei saa yhdistyksen julkaisuja. Pentuejäsen on kasvattajan kautta liittynyt uusi pennunomistaja, joka siirtyy halutessaan seuraavana vuonna varsinaiseksi jäseneksi maksaen itse jäsenmaksunsa. Uudet varsinaiset jäsenet, pentue- ja perhejäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenyys alkaa siitä, kun päätös jäseneksi ottamisesta on tehty. 

Syyskokous päättää vuosittain liittymis- ja jäsenmaksuista. Liittymismaksu pitää maksaa liittyessä yhdistyksen jäseneksi ja jäsenmaksu on maksettava vuosittain. 

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä ainaisjäseneksi henkilön, joka on ollut yhdistyksen jäsenenä yhtäjaksoisesti kolmekymmentä vuotta. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan henkilö kutsua täysilukuisen hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Ainais- ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen jäsenet voivat perustaa rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä alueyhdistyksiä, jotka vastaavat yhdistyksen alueellisesta toiminnasta. Alueyhdistyksen säännöt ja sääntömuutokset on hyväksytettävä Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n hallituksessa.  
 
6. § Jäsenen eroaminen 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, seuraavilla perusteilla  
- jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan hallituksen määräämään eräpäivään mennessä 
- jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien kenneltapojen vastaisesti  
- jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa 
- jäsen on tuomittu eläinsuojelurikoksesta tai -rikkeestä  
- jäsen on tuomittu kurinpidolliseen seuraamukseen Suomen Kennelliiton kurinpitolautakunnassa  
 
Jäsenen erottaminen hallituksen päätöksellä astuu voimaan välittömästi. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin tai jäsenmaksun palautukseen.  
 
7. § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset  
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen -kevätkokoukseen maalis - toukokuussa - syyskokoukseen loka - joulukuussa. Kokouksien ajan ja paikan päättää yhdistyksen hallitus. Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä ja/tai yhdistyksen internetsivuilla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouksessa on jokaisella läsnäolevalla varsinaisella, pentue-, perhe-, kunnia- ja ainaisjäsenellä äänioikeus. Alle viisitoista (15) -vuotiaalla jäsenellä ei ole äänioikeutta. Kokouksessa käsiteltävistä asioista äänestettäessä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.  
 
8. § Yhdistyksen ylimääräiset kokoukset  
Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti hallitukselta anonut kokouksen tarkoituksen ilmoittaen. Kummassakin tapauksessa kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat. Tällainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun kirjallinen anomus on saapunut hallitukselle. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, äänestyksistä ja äänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännökset kuin varsinaisista kokouksista on määrätty.  
 
9. § Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat 
- kokouksen avaus 
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi ääntenlaskijaa 
- hyväksytään kokouksen esityslista 
- esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tarkastuskertomus 
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille 
- käsitellään muut hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat taikka yhdistyslain 24 § huomioon ottaen kokouksen yksimielisesti esityslistalle hyväksymät asiat  
- käsitellään jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään kuusikymmentä vuorokautta ennen kokousta  
- muista kuin edellä mainituista asioista voidaan keskustella, mutta ei tehdä päätöksiä  
 
10. § Syyskokouksessa käsiteltävät asiat 
- kokouksen avaus 
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi ääntenlaskijaa 
- hyväksytään kokouksen esityslista 
- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle  
- valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle  
- valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 
- asetetaan toimikunnat ja valitaan niiden puheenjohtajat 
- valitaan edustajat kenneljärjestöihin 
- käsitellään muut hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat taikka yhdistyslain 24 § huomioon ottaen kokouksen yksimielisesti esityslistalle hyväksymät asiat  
- käsitellään jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään kuusikymmentä vuorokautta ennen kokousta  
- muista kuin edellä mainituista asioista voidaan keskustella, mutta ei tehdä päätöksiä  
 
11. § Tilit ja tilintarkastus  
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. 
Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.  
 
12. § Hallitus  
Yhdistyksen juoksevaa hallintoa ja muita alla mainittuja asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittavat yhdeksän muuta jäsentä, joista on erovuorossa vuosittain kolme jäsentä. Kahdella ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroiset jäsenet arvalla. 

Puheenjohtajaehdokkaaksi tulee ilmoittautua sähköisesti yhdistyksen sihteerille viimeistään kolme viikkoa ennen syyskokousta. Syyskokouksessa voi ilmoittautua puheenjohtajaehdokkaaksi vain siinä tapauksessa, että määräajan umpeutumiseen mennessä ehdokkaita ei ole asetettu, tai syyskokouksen alkaessa kaikki ehdokkaat ovat peruneet ehdokkuutensa. Puheenjohtajehdokkaat julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla viimeistään 2 viikkoa ennen syyskokousta, tai kokouskutsun yhteydessä."

 
Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai kuolee kesken toimikauttaan, hänen tilalleen valitaan seuraavassa varsinaisessa kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevan toimikauden ajaksi. Jos hallituksen vajaus on enemmän kuin 2 henkilöä, on pidettävä ylimääräinen yleiskokous 60 vuorokauden sisällä. 
 
Hallitus valitsee vuosittain varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja jäsensihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Varapuheenjohtaja on valittava hallituksen keskuudesta. 
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 
 
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja viiden muun jäsenen ollessa läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
Hallituksen tehtävä on lakia, näitä sääntöjä sekä yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen mm.: 
- hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa ja operatiivista toimintaa 
- kutsua yhdistyksen kokouksiin, valmistella ja esittää kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat ja aloitteet sekä panna täytäntöön kokousten päätökset  
- tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi katsomistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi 
- päättää toimikuntien jäsenten hyväksymisestä  
- päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta siten kuin säännöissä on määrätty  
- edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta  
- nimetä yhdistyksen edustajat kulloinkin kyseeseen tuleviin muihin yhdistyksiin ja järjestöihin  
- päättää yhdistyksen pentuvälitysehdosta 
- valitsee yhdistykselle jalostusneuvojan/jalostusneuvojat 
- päättää yhdistyksen jakamista palkinnoista  
 
13. § Hallituksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus  
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Kutsu on esitettävä kirjallisena vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen hallitus voi halutessaan kutsua toimikuntien puheenjohtajia tai muita toimihenkilöitä hallituksen kokouksiin. Heillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.  
 
14. § Yhdistyksen nimenkirjoitus  
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.  
 
15. § Toimikunnat 
Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä. Toimikunta voidaan asettaa kalenterivuodeksi tai määräajaksi. Puheenjohtajat esittävät toimikuntien jäsenet hallituksen hyväksyttäväksi. Toimikuntien tulee noudattaa varsinaisten kokousten ja hallituksen antamia ohjeita.  
 
16. § Suhteet muihin järjestöihin  
Yhdistys kuuluu Suomen Kennelliitto ry - Finska Kennelklubben rf:iin. Yhdistys voi kuulua jäsenenä myös muihin koti- tai ulkomaisiin kenneljärjestöihin.  
 
17. § Sääntöjen muutokset 
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna yhdistyksen seuraavalle kokoukselle. Tullakseen hyväksytyksi muutosehdotusta tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä.  
 
18. § Yhdistyksen purkaminen  
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa, joista vähintään toinen on kevätkokous tai syyskokous. Tullakseen hyväksytyksi, purkamispäätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3/4 annetuista äänistä. Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa viimeisen yhdistyksen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle.  
 
19. § Muuten noudatettakoon yhdistyslakia.