JALOSTUS

Näiltä sivuilta löydät jalostukseen ja kasvatukseen liittyviä ohjeita sekä tietoa rodun terveydestä. Kultainen Rengas-Golden Ring GR Ry:n jalostustoimikunta antaa apua ja ohjeistusta jalostusta koskevissa kysymyksissä.

Kultainennoutaja kuuluu Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PEVISA); rotukohtaisen ohjeistuksen löydät näiltä sivuilta, ajankohtaisen rekisteröintiohjeen puolestaan Kennelliiton koirarekisteriohjeesta. Rotumme jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO) on koottu kattavasti tietoa rotumme nykytilasta sekä jalostukselliset tavoitteet.

  Suomen Kennelliiton ohjeistuksen mukaisesti jalostustoimikunta toimii rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja PEVISA-ohjelman mukaisesti huomioiden myös Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman ja jalostusstrategian. Jalostustoimikunnan tehtävänä on tiedottaa ja neuvoa, kerätä ja hyödyntää tietoa, seurata rodun tilaa eri ominaisuuksissa sekä kartoittaa ja vastustaa perinnöllisiä sairauksia. Jalostustoimikunta laatii tavoite- ja toimintaohjelmia ja huolehtii tarvittaessa yhteydenpidosta jalostustoimikunnan ja muiden rodun harrastajien, esimerkiksi ulkomaisten rodun yhdistysten välillä. Sen tulee soveltaa käytäntöön myös Kennelliiton ulkomuototuomariohjeistusta liioitelluista rotupiirteistä. Jalostustoimikunnan tehtävänä on turvata suunnitelmallisesti rodun jalostuksellinen tulevaisuus.

  Jalostustoimikunnan tehtävänä on:

  • Seurata rodun kehitystä Suomessa ja ulkomailla sekä erityisesti rodun kotimaassa, ja jakaa rotutietoutta.
  • Toimia puolueettomasti, objektiivisesti ja rodun parhaaksi, huomioiden koko käytettävissä oleva koira populaatio.
  • Kerätä ja jakaa yhdessä muiden toimikuntien kanssa tietoa kokonaisvaltaisesti rodun terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista ja ulkomuotoseikoista.
  • Pitää tarvittaessa yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin rotuyhdistyksiin sekä kasvattajiin.
  • Ohjata ja neuvoa kasvattajia ja urosten omistajia.
  • Julkaista ajankohtaisia asioita ja jalostusta käsitteleviä artikkeleita rotujärjestön Golden Ring lehdessä.
  • Osallistua koulutuksiin ja jakaa niistä saatua tietoa eteenpäin.
  • Seurata rodussa tapahtuvia muutoksia ja tiedottaa niiden mahdollisista vaikutuksista rotuun.
  • Kantaa päävastuu yhdessä hallituksen ja työryhmien kanssa JTO:n ja PEVISA-ohjelman laatimisesta, päivityksestä ja seurannasta.
  • Käsitellä rodun poikkeuslupa-anomukset ja muut lausuntoa vaativat asiat, sekä vastata näihin kirjallisesti ja tarvittaessa perustella kantansa. Poikkeuslupa-anomuksiin liittyvissä lausunnoissa on tuotava esiin täyttääkö yhdistelmä rodun JTO:n suositukset jalostuskoirille.
  • Seurata viranomaisten sekä Kennelliiton ja FCI:n koiranjalostusta koskevia määräyksiä ja suosituksia sekä tiedottaa niistä jäsenistöään.
  • Seurata PEVISA-ohjelman vaikutuksia rotuun ja toteuttaa vuoden 2015 alusta voimaan tulleeseen PEVISA- ohjelmaan liittyvää rotujärjestölle kuuluvaa seurantavelvollisuutta urosten jälkeläiskiintiön osalta.
  • Huolehtia PRA geenitestauksen ja selkätutkimusten tukien anomusten käsittelystä, sekä siirtämisestä maksuun ja julkaistavaksi.

  JALOSTUSTYÖOHJE

  Rotujärjestön jalostustoiminnan tulee perustua rodun JTO:ssa esitettyihin tavoitteisiin ja keinoihin. Jalostuksen tavoiteohjelma onkin kattava ja ajankohtainen selvitys rotumme ominaisuuksista; näiden nykytilasta sekä tulevaisuuden jalostustavoitteista. JTO on kattava tietopaketti, joka jokaisen rotumme kasvattajan sekä rodustamme muuten kiinnostuneen kannattaa käydä ajatuksella läpi.

   

  PEVISA-OHJELMA

  Kultainennoutaja on rotu, jolla on ollut käytössä viiden vuoden välein päivitettävä Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma eli PEVISA jo vuodesta 1984 alkaen. Ohjelman avulla pyritään vastustamaan perinnöllisiä sairauksia ja vikoja sekä edistämään geneettisen monimuotoisuuden säilymistä rodussa. PEVISA-ohjelman tulee olla sopusoinnussa rodun Jalostuksen tavoiteohjelman kanssa ja tukea siinä asetettuja tavoitteita.

  Tämän hetkinen PEVISA-ohjelma on voimassa 1.1.2020 - 31.12.2024 .

  Mikäli PEVISA:n ehdot jalostusyhdistelmää suunniteltaessa herättävät kysymyksiä, on hyvä olla ennen astutusta yhteydessä jalostustoimikuntaan tai varmistaa pentueen rekisteröintikelpoisuus Suomen kennelliitosta.   Jalostustoimikunnan YHTEYSTIEDOT löytyy täältä